Bia2
LIVE

Bia2

رادیو Bia2 یکی از ایستگاه های رادیویی مشهور است که از ایران پخش می شود. ایستگاه بین المللی رادیو Bia2 پخش کننده های موسیقی محبوب با انواع ژانرهای موسیقی مانند موسیقی 24 ساعته در روز زندگی می کنند.